Sunday, 18 April 2010

صدور حکم دو سال زندان برای امجد کردنژاد


هژیر ( امجد ) کردنژاد، اهل سقز و دانشجوی سال آخر جامعه شناسی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران که روز ۱۲ آذرماه بازداشت شده بود. وی در دادگاه اولیه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری به ۲ سال زندان تعزیری محکوم شده است. نامبرده هم اکنون با تودیع وثیقه در بیرون از زندان به سر می برد
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment