Monday, 26 April 2010

بیانیه مطبوعاتی کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران - سوئد


کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران - هواداران کمیته مستقر در سوئد - در تظاهرات گستردۀ ایرانیان مقیم سوئد بمنظور بزرگداشت مراسم روز کارگر شرکت خواهد جست ، این کمیته با بیان این مطلب می افزاید : «بپا خیزیم و صدای برادران و خواهران ستم دیده مان را به گوش جهانیان برسانیم و مانع از پایمال شدن حقوق اساسی و سلب ناپذیر هموطنان شویم.» دوستان در تاریخ اول ماه مه که مصادف با بزرگداشت "روز جهانی کارگر" میباشد "کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران" نیز با پرچم خود دراین مراسم باشکوه شرکت خواهد جست . "کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران"- شاخه سوئد

No comments:

Post a Comment