Thursday, 29 April 2010

هشت حكم محرومیت از تحصیل دیگر برای دانشجویان دانشگاه یاسوجدر ادامه صدور احكام تعلیقی و محرومیت ازتحصیل برای فعالین دانشجویی دانشگاه یاسوج، 8 دانشجوی دیگر این دانشگاه به دلیل شركت در تجعمات آبان ماه و 16 آذر از طریق كمیته انضباتی وحراست احضار و برای آنها احكام تعلیق از تحصیل صادر شد. همچنین با دستور ریاست دانشگاه به حراست دانشگاه این دانشجویان به دانشگاه و خوابگاهها ممنوع الورود شدند.

اسامی این دانشجویان به شرح ذیل است:

1- امین خسروی دانشجوی رشته جامعه شناسی: 2 ترم تعلیق قطعی و حكم بدوی تغییر محل تحصییل با ارجاع به كمیته انظباطی مركزی.

2- داریوش جلالی- رشته مهندسی مواد: 2 ترم تعلیق.

3- علی امینیان- رشته جامعه شناسی: 1 ترم تعلیق.

4- سجاد جعفری- رشته ادبیات: 1 ترم تعلیق.

5- فرج الله طاووسی- رشته جامعه شناسی: 1 ترم تعلیق.

همچنین دانشجویان الهام صالحی، فرهاد كوه پیما و محمد رضا مباركی در كمیته انضباطی بدوی هر كدام به یک ترم تعلیق محکوم شده اند و منتظر رای كمیته تجدید نظر هستند.

گفتنی است امین خسروی اولین بار در 24 خرداد توسط نیروهای امنیتی به اتهام اغتشاش در شهر و دانشگاه دستگیر شد و پس از یكماه با قرار وثیقه آزاد شد و بار دوم در 16 آبان سال گذشته و پس ازاتمام تجمع اعتراضی دانشجویان توسط مامورین وزارت اطلاعات در صحن دانشگاه دستگیر و پس از بازجویی در اداره اطلاعات به زندان مركزی یاسوج منتقل شد و پس از حدود یكماه با قرار وثیقه ازاد شد
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment