Monday, 19 April 2010

احضار ۱۲ دانشجو به دلیل اطلاع رسانی پیرامون دانشجویان اخراجی و معلق از تحصیل

در واکنش به اطلاع رسانیِ دانشجویانِ دانشگاه تربیت معلم سبزوار پیرامون احکام انضباطیِ صادره از سویِ کمیته انضباطی برای فعالان دانشجویی آن دانشگاه، طی چند روز اخیر ۱۲ تن از دانشجویانِ، توسط یکی از مسئولین امنیتیِ دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند.
در تداوم برخورد با فعالین دانشجویی دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ۷۴ تن از دانشجویان آن دانشگاه، طی چند روز اخیر مشمول احکام سنگین انضباطیِ تعلیق یا محرومیت از تحصیل شده و پیشتر از آن نیز، برای ۱۶۰ تن از فعالین دانشجویی آن دانشگاه احکام محرومیت و تعلیق از تحصیل صادر شده بود. این بار معاون دانشجویی آن دانشگاه - که وابسته به دستگاههای امنیتیِ استان می باشد و از قرار معلوم به زودی ریاست دانشگاه را بر عهده می گیرد - به کمک حراست دانشگاه دوازده تن از فعالان جنبش دانشجویی را به کمیته انضباطی احضار و آنان را به اتهام "خبر رسانی" در مورد احکام صادره برای دانشجویان مورد بازخواست قرار دادند . این گزارش خاطرنشان می کند:معاون دانشجوییِ مذکور، دانشجویان احضار شده را تهدید به اخراج و حتی بازجویی در وزارت اطلاعات نموده است
منبع:
جرس

No comments:

Post a Comment