Saturday, 10 April 2010

مصاحبه رادیو فردا با سخنگوی تظاهرات کمیتۀ حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در کپنهاگ


تظاهرات ایرانیان هوادار کمیتۀ جهانی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در مرکز شهر کپنهاگ در دانمارک. مصاحبه رادیو فردا با سخنگوی تظاهرات کمیتۀ حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در کپنهاگ پایتخت دانمارک
- شهرام میریان : بعد از روز شنبه تظاهراتی از سوی کمیته جهانی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در پر رفت و آمدترین منطقه شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک برپا شده است ؛ سخنگوی این تظاهرات آقای حسن متوسلی است.

حسن متوسلی : اینجا در مرکز شهر کپنهاگ نزدیک شلوغترین ایستگاه قطار کپنهاگ هستیم ، این تظاهرات برای احقاق حقوق تضییع شده تمام درویشان بالاخص درویشان گنابادی است و همچنین دانشجویان. همینطور این تظاهرات برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است ، همه مطلع هستند که در ایران هر کسی را به هر دلیلی می گیرند و به زندان می اندازند ...
- شهرام میریان : آقای متوسلی غیر از آنچه که شما گفتید در فراخوان این تظاهرات در شهر کپنهاک چه آمده است؟
حسن متوسلی : در این فراخوان آمده است که برای احقاق حقوق تمام زندانیان سیاسی و درویشان و دانشجویان ایران تظاهراتی را برگزار می کنیم و کسانیکه مایل هستند می توانند بیایند.
- شهرام میریان : شما خودتان دانشجو هستید ، بله ؟

حسن متوسلی : بله ، بنده دانشجو هستم ، فعالیتهایی که کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان انجام می دهد در کپنهاک و در کلیه نقاط دنیا و اروپا برای آزای تمامی زندانیان سیاسی و دانشجویان و احقاق حقوق تضییع شده درویشان هم هست. اخیراً در شهر بهبهان مسئول برگزاری مجالس درویشی را مجبور کرده اند که بیاید و تعهد بدهد که دیگر آن مجالس در آن شهر برگزار نشود ، و از تمام کسانیکه در آن مجالس شرکت می کنند می خواهند تعهد بگیرند که به هیچ وجه در آن مجالس شرکت نکنند ، و همچنین دانشجویان ، دانشجویانی که در زندان هستند بزور می خواند از آنها تعهد بگیرند و یا اقرار بگیرند و آنها را برای مصاحبه های تلویزیونی تحت فشار قرار می دهند.
- شهرام میریان : شما سخنگوی این تظاهرات هستید ، لطفاً بگوئید که این کمیته جهانی دفاع از درویشان و دانشجویان ایرانی غیر از دانمارک در کدام کشورها دارای شاخه هست ؟
حسن متوسلی : این کمیته در اکثر شهرهای اروپا یی و آمریکا و کانادا فعال هستند.
- شهرام میریان : و الآن دف هم که نواخته میشود ؟
حسن متوسلی : بله ، البته چون عده ای از هواداران دروایش هستند در اینجا که آنها هم به ما ملحق شده اند

No comments:

Post a Comment