Tuesday, 11 May 2010

در اعتراض به طرح حجاب، حركت اعتراضي دختران دانشجو در دانشگاه هرمزگان

در اعتراض به طرح حجاب در دانشگاه هرمزگان، طی روزهای گذشته دختران اين دانشگاه منشور اخلاقي در خوابگاه دختران را آتش زدند
منبع: اینساید اف ایران

No comments:

Post a Comment