Wednesday, 12 May 2010

فراخوان کمیته بین المللی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران ء شاخه مستقر درلندن


برای اعتراض به گسترش سرکوبها در میهن ستمدیده مان ایران عزیز، و به منظور اعلام انزجار نسبت به اعدام های سحرگاه یکشنبه زندانیان سیاسی و هموطنان کرد،عزیزانی که تنها گناهشان آزادی خواهی بود. تظاهراتی روزیکشنبه ۱۶ مه، ساعت سه بعد از ظهر در مقابل سفارت " ج.ا." در لندن برگزار می شود.کمیته بین المللی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران همۀ ایرانیان آزاده و عموم مخالفان سرکوبی آزادیهای مدنی و اعدام را به شرکت وسیع در این تظاهرات دعوت می کند.
کمیته بین المللی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران ء شاخه مستقر درلندن

اردیبهشت هشتاد و نُه خورشیدی

No comments:

Post a Comment