Saturday, 8 May 2010

محکومیت ٢٤ نفر از دراویش گنابادی به زندان ، شلاق و تبعید

٢٤ نفر از دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع غیرقانونی ، به تحمل حبس ، شلاق و تبعید به مناطق محروم محکوم شدند.
براساس رأی شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناباد ، 24 نفر از دراویش به اسامی
1- عبدالرضا کاشانی
2- علیرضا عباسی
3- نظر علی مروی
4- محمد مروی شهری
5- شکرالله حسینی بیدختی
6- علی کاشانی
7-محمد کاشانی
8- سعید کاشانی
9- امیر روشن مجاور صوفی
10- علی محمد امانیان
11- روح الله صفری
12- احسان امانیان
13- علی عباسی بیدختی
14- ابراهیم عباس زاده
15- محمد علی جعفری
16-حسین مهدوی
17- حسین عباس زاده بیدختی
18- رحمت حسینی
19- رامین سلطانخواه
20- رضا کاخکی
21- بهروز مجاور صوفی
22- علی میر
23- ظفر علی مقیمی
24- حسن بلوچی بیدختی ، به زندان ،شلاق و تبعید محکوم شدند.
بر اساس این گزارش ، 14 تن از دراویش به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعلیقی ( به مدت سه سال ) و بیست و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و 10 تن دیگر به اسامی آقایان 1 – عبد الرضا کاشانی 2 – علیرضا عباسی 3 – نظر علی مروی شهری 4 – محمد مروی شهری 5 – شکرالله حسینی 6 – علی کاشانی فر 7 – محمد کاشانی 8- احسان امانیان 9 – رامین سلطانخواه 10 – ظفر علی مقیمی نیز با این بهانه که درتجمع دراویش در تیرماه سال گذشته ، نقش رهبر را ایفا و نسبت به تحریک سایر متهمین اقدام نموده اند به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و اقامت اجباری به مدت یکسال در مناطق محروم ، محکوم شدند .
در بخشی از این دادنامه آمده است : " تجمع چند صد نفری در جلو مکان و اد
ارات دولتی (زندان و دادگستری) قطعاً موجب اخلال در نظم و عبور و مرور می گردد و هر گونه تجمع و راهپیمائی بدون اخذ اجازه از مراجع ذیربط غیر قانونی تلقی می گردد " این مطالب در حالی در رأی دادگاه ذکر شده که برابر اصل 27 قانون اساسی ایران ، تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز از جمله حقوق شهروندان کشور است و نیازمند هیچگونه مجوزی نبوده و دولت موظف به تأمین امنیت این تجمعات می باشد .
گفتنی است در 28 تيرماه 88 يكي از دراويش گنابادی مرحوم شد كه پيكر ايشان عليرغم تهديد و فشار مأمورين امنيتي در آرامگاه خصوصي وي در مزار سلطاني بيدخت دفن گردید. متعاقب اين اقدام ، همسر و دو فرزند و يكي از بستگان آن مرحوم و متصدي مزار سلطاني به دستور دادستان بازداشت شدند که اين اقدام ، اعتراضات گسترده بازماندگان وي و دراويش را درپی داشت و با حضور در مقابل دادستاني ،‌ خواستار آزادي فوري بازداشتيها شدند . متأسفانه اين اجتماع قانوني دراويش با برخورد گارد پليس و پرتاب گاز اشك آور به خشونت کشیده شد و عده ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته و جمعی دستگير شدند

منبع: اینساید اف ایران

No comments:

Post a Comment