Saturday, 8 May 2010

گروه حاکمه در ایران هیچ تعریف دیگری از اسلام را قبول ندارند

حسن متوسلی - سخنگوی کمیتۀ بین المللی درویشان و دانشجویان ایران - می گوید: کلاً گروه حاکمه در ایران هیچ تعریف دیگری از اسلام را قبول ندارند بخاطر همین می گویند تمام گروهها و تمام مسلمانان دیگر حالا می خواهند اهل تسنن باشند یا از درویشان باشند که درویشان شیعیان اثنی عشری دوازده امامی هستند می گویند ما اینها را قبول نداریم و اینها مخالف تمام مسلمانان دیگر هستند و می گویند اسلامی که ما تعریف می کنیم اسلام ناب محمدی است و همه باید از ما پیروی کنند ، این بخاطر احساس تمامیت خواهی است که دارند

روز پنجشنبه مأموران امنیتی به مجلس درویشان گنابادی در بهبهان حمله برده و آنرا برهم زدند که چندان هم بی سابقه نبوده است

حسن متوسلی سخنگوی کمیتۀ بین المللی دفاع از درویشان و دانشجویان ایران در گفتگویی تلفنی در دانمارک - محل اقامتش - به پرسشهای رادیو فردا در این باره پاسخ داده است


حسن متوسلی : دو هفته قبل در بهبهان مجلس درویشی برگزار می شده ، نیروهای انتظامی و مأموران امنیتی می ریزند و از مسئول برگزاری مجلس درخواست می کنند که به برگزاری مجلس ادامه ندهد و از تمام کسانیکه آنجا بوده اند و از مسئول آن خواسته بودند که خودشان را به اداره اطلاعات معرفی کنند و از او تعهد بگیرند که دیگر به برگزاری مجلس ادامه دهند . به دنبال همین برنامه روز پنجشنبه دوباره همین مأموران اداره اطلاعات و نیروی انتظامی به همان مجلس حمله می کنند و صاحب مجلس را می گیرند و نمی گذارند کسی وارد مجلس بشود و از برگزاری مجلس جلوگیری می کنند

رادیو فردا : آیا درگیری هم پیش آمده و کسی بازداشت شده است ؟

حسن متوسلی : متأسفانه من اخبار دقیق اینکه کسی بازداشت شده و یا درگیری بوجود آمده مطلع نیستم

رادیو فردا : آقای متوسلی اصولاً بجزء جلوگیری از برگزاری مجالس درویشان آیا محدودیتهای دیگری هم شامل حال درویشان گنابادی میشود ؟

حسن متوسلی : از تمام فعالیتهای فرهنگی و امور خیریه درویشان در مثلاً در قبرستان بیدخت گناباد محلی است که درویشان فوت شده را در آنجا دفن می کنند ، حتی از دفن مردگان در قبرستان هم جلوگیری به عمل آمده

رادیو فردا : آقای متوسلی بهانۀ دولت و مأموران انتظامی برای جلوگیری از برگزاری مجالس و یا هر محدودیت دیگری که برای این گروه قائل می شوند ، چه هست؟

حسن متوسلی : کلاً گروه حاکمه در ایران هیچ تعریف دیگری از اسلام را قبول ندارند بخاطر همین می گویند تمام گروهها و تمام مسلمانان دیگر حالا می خواهند اهل تسنن باشند یا از درویشان باشند که درویشان شیعیان اثنی عشری دوازده امامی هستند می گویند ما اینها را قبول نداریم و اینها مخالف تمام مسلمانان دیگر هستند و می گویند اسلامی که ما تعریف می کنیم اسلام ناب محمدی است و همه باید از ما پیروی کنند ، این بخاطر احساس تمامیت خواهی است که دارند

رادیو فردا : درویشان در فرقه های دیگر آنها هم به همین حد تحت فشار هستند ؟

حسن متوسلی : بله ، البته بیشتر درویشان و نمایندگانشان تحت فشار از ایران مهاجرت کرده اند و تنها درویشانی که در ایران مانده اند و به عبادات خودشان در ایران ادامه می دهند درویشان گنابادی هستند ، که البته گروه کثیری هستند در ایران

No comments:

Post a Comment