Thursday, 13 May 2010

احضار 7 تن از دانشجویان کرد به دادسرای مستقر در زندان اوین

روز چهارشنبه 22 اردی بهشت ماه، 7 تن از دانشجویان کرد دانشگاه تهران به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شدند.
پخشان عزیزی، سروه ویسی، لیلا محمدی، احمد اسماعیلی، آمانج رحیمی، عبدالله عارفی و هژار یوسفی، 7 تن از دانشجویان کرد دانشگاه تهران، در دادسرای مستقر در زندان اوین به شدت مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته اند و به آنان هشدار داده شده که نسبت به اعدام های اخیر از ابراز هرگونه نارضایتی خودداری کنند.


شایان ذکر است که این 7 دانشجوی کرد پیش تر و در تاریخ 25/8/88 در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان، یکی دیگر از زندانیان سیاسی کرد اعدام شده، نیز تجمع برپا کرده بودند.


منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment