Sunday, 2 May 2010

غریو کوبنده دانشجویان غیور صحن دانشگاه را در قلب پایتخت به لرزه درآورد


کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز مراتب اعتراض خود همصدا با دانشجویان نسبت به حضور از پیش اعلام نشدۀ رئیس دولت قلابی در دانشگاه ، نسبت به خروش دوباره آزادیخواهان در آستانۀ انتخابات مهندسی شدۀ بیست و دو خرداد به حاکمیت هشدار داد ؛ در بخشی از این بیانیه آمده است: «ارکان فرقه کودتاگر امروز دیدند که چگونه زلزله ای بنیان کن، در خشم و خروش توفنده و بیوقفه دانشجویان، کارگران، دراویش و سایر اصناف جامعه ایران ظهور کرد؛ زلزله ای که در روز بیست و دو خرداد به اوج خود خواهد رسید.»
متن بیانیه مطبوعاتی کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران به گزارش خبرگزاری در داخل ایران به قرار زیر است :
بیانیه مطبوعاتی کمیته جهانی حمایت از دراویش و دانشجویان ایران بمناسبت خروش توفنده و بیوقفه دانشجویان، کارگران، دراویش و سایر اصناف جامعه ایران
هموطنان ارجمند!
در روز جهانی کارگر، برابر با اول ماه مه مطابق با یازده اردیبهشت ماه هشتادونه، محمود احمدی نژاد رئیس قلابی - تحمیلی برآمده از حکم حکومتی - ولایتی، به بهانه شرکت در همايش "حکمت" به طور سرزده و اعلام نشده رهسپار سالن ابن سينای دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران شد، اما بیدرنگ دانشجویان غیور، میهن دوست و انقلابی دانشگاه تهران، دست به تجمع بزرگی در مقابل در ورودی سالن ابن سینا زده و قصد ورود به مکان همایش را داشتند که با حمله سرکوبگرانهء نيروهای امنيتی و گارد دانشگاه روبرو شدند که از ترس و وحشت، تلاش میکردند تا مانع حضور دانشجويان معترض در داخل سالن شوند.
به همین دلیل دانشجویان خشمگین ازجلوی دانشکده پزشکی در انتهای دانشگاه به سمت در ورودی اصلی دانشگاه تهران به راهپیمایی اعتراض آمیز پرداخته و شعارهایی در مخالفت خود با دولت کودتا سردادند. بعضی از شعارهای دانشجویان به این قرار بوده است : «دولت کودتا، نمی خواهيم، نمی خواهيم»، «نصرمن الله و فتح قريب، مرگ بر اين دولت مردم فريب»، «احمدی حيا کن، دانشگاه رو رهاکن»،«مرگ بر ديکتاتور»، «يا حسين، ميرحسين»، «موسوی زنده باد، کروبی پاينده باد» و «ديکتاتور بدونه به زودی سرنگونه »
غریو کوبنده دانشجویان غیور صحن دانشگاه را در قلب پایتخت به لرزه درآورد. ارکان فرقه کودتاگر امروز دیدند که چگونه زلزله ای بنیان کن، در خشم و خروش توفنده و بیوقفه دانشجویان، کارگران، دراویش و سایر اصناف جامعه ایران ظهور کرد؛ زلزله ای که در روز بیست و دو خرداد به اوج خود خواهد رسید.
کمیته جهانی حمایت از حقوق دراویش و دانشجویان ایران در بزرگداشت روزجهانی کارگر و در حمایت از هموطنان ستمدیده ما در این روز در شهرهای مختلف اروپا ، امریکا و کانادا اقدام به برگزاری تظاهرات، تجمعات و اقدامات وسیع افشاگرانه دست زد که اخبار و عکسها و فیلمهای آن متعاقبا در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
کمیته جهانی حمایت از دراویش و دانشجویان ایران
بروکسل- تورنتو- واشنگتن
یازده اردیبهشت هشتاد و نه
شاخهء سوئد

No comments:

Post a Comment