Monday, 17 May 2010

تظاهرات ایرانیان معترض به اعدامهای اخیر در پی فراخوان کمیته درویش و دانشجو با همراهی سبزهای لندن


در پی فراخوان کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران – مورّخ چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹- در اعتراض به گسترش سرکوبها در میهن ستمدیدۀ مان ایران عزیز ، جمع کثیری از یاران همیشگی و همراهان جنبش سبز (حامیان جنبش سبز در لندن) به فراخوان کمیتۀ بین المللی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران لبیک گفته و با حضور و همراهی سبز خود ، صدای اعتراضشان را بگوش جهانیان رساندند

No comments:

Post a Comment