Sunday, 2 May 2010

همراهی حامیان کمیتۀدفاع از حقوق درویش و دانشجو در تظاهرات ایرانیان آزادیخواه؛ استکلهم - روز کارگر


در پی بیانیه مطبوعاتی کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران و بر اساس اعلام قبلی ، این کمیته همراه با سایر ایرانیان آزادیخواهان در تظاهرات روزجهانی کارگر در استکهلم - سوئد حضور بهم رساند و با برافراشتن پرچم این کمیته حمایت خود از تجمعات اعتراضی ، تظاهرات و اعتصابات را اعلام نمود. هواداران و حامیان کمیته در سوئد پیش از این در بیانیه ای حضور خود در تظاهرات روز جهانی کارگر را اعلام نموده بودند و اظهار داشتند : بپا خیزیم و صدای برادران و خواهران ستم دیده مان را به گوش جهانیان برسانیم و مانع از پایمال شدن حقوق اساسی و سلب ناپذیر هموطنان شویم
منبع: اینساید اف ایران

No comments:

Post a Comment