Saturday, 22 May 2010

اعتراض به ساخت مسجد و پایگاه نظام ایران در کپنهاگ با بودجه میلیاردی

عصر روز شنبه در پی فراخوان ایرانیان معترض به ساخت مسجد امام علی (پایگاه نظام جمهوری اسلامی بمنظور جاسوسی و تروریست پروری) در شهر کپنهاگ تجمعی اعتراضی از سوی ایرانیان آزادیخواه و حق طلب با همراهی "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در برابر جاسوس خانۀ جمهوری اسلامی (مسجد به اصطلاح امام علی نظیر آن مسجدی که در ایران بانام امام علی ساخته و در آن قرار بود به پسر فرزند رئیس مجلس ششم ، مهدی کروبی ، تجاوز شود) صورت گرفت.به گزارش خبرگزاری "در داخل ایران" چندی پیش در تاریخ پانزده آوریل سال جاری میلادی جلسۀ نهایی تصمیم گیری پروژۀ ساخت محلی با عنوان مسجد توسط حکومت ایران در شورای شهر کپنهاگ – پایتخت دانمارک - به رأی نهایی گذارده شد.
به گزارش خبرگزاریها بودجه ساخت این مسجد بالغ بر ١٠ ملیون دلار است که بنای کهنه این مسجد در سال ٢٠٠١ توسط سفیر سابق ایران در دانمارک ناصر جعفر علی جاسبی خریداری شده است و سفارت جمهوری اسلامی بر آن نظارت مستقیم دارد. مهدی خادمی امام جمعه این مسجد هم تا سال ٢٠٠٤ در بخش عقیدتی سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران فعالیت می کرده است.
در پی آگاهی ایرانیان از تشکیل شورای تصمیم گیری در شهر کپنهاگ جمعی از ایرانیان آزادیخواه با همراهی "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در شهر کپنهاگ دست به برگزاری تجمعی اعتراضی زدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات چنین اقداماتی را نه تنها توهین به مبارزات مردم آزادیخواه ایران می دانند بلکه آن را به عنوان زنگ خطری جدی و توهین به شعور شهروندان دانمارکی بشمار می آوردند. عصر روز شنبه در پی فراخوان ایرانیان معترض به ساخت این مسجد در شهر کپنهاگ تجمعی اعتراضی از سوی ایرانیان آزادیخواه و حق طلب با همراهی "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در برابر جاسوس خانۀ جمهوری اسلامی (مسجد به اصطلاح امام علی نظیر آن مسجدی که در ایران بانام امام علی ساخته و در آن قرار بود به پسر فرزند رئیس مجلس ششم ، مهدی کروبی ، تجاوز شود)صورت گرفت

No comments:

Post a Comment