Monday, 17 May 2010

صدورحکم اخراج برای 4 تن از فعالین دانشجویی دانشگاه علم صنعت

حکم چهار تن از فعّالین دانشجويی دانشگاه علم و صنعت در اقدامي غير قانونی، و پس از 9 ماه از ارجاع پرونده ایشان به كميته مركزی وزارت علوم تشديد شد. احكام صادره به شرح زير است:
پويا شريفي: اخراج از دانشگاه به همراه 5 سال محروميّت از تحصيل در كلّيّۀ دانشگاه های كشور (سنگین ترین حکمی که کمیتۀ مرکزی وزارت علوم برای یک دانشجو می تواند صادر کند)
حميد رضا صحرايي: 4 ترم محروميّت از تحصيل با احتساب سنوات (که با اتمام شدن سنوات منجر به اخراج ایشان از دانشگاه می شود.)
علي اسداللهي: 4 ترم محروميّت از تحصيل با احتساب سنوات (که با اتمام شدن سنوات منجر به اخراج ایشان از دانشگاه می شود.)
سجّاد درويش: 4 ترم محروميّت از تحصيل با احتساب سنوات (که با اتمام شدن سنوات منجر به اخراج ایشان از دانشگاه می شود.)
لازم به ذكر است آقای پويا شريفي به دليل حكم صادره از ادامۀ تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه امير كبير بازمانده است. وی از فعّالين دانشجويي دانشگاه علم و صنعت و مدير مسئول نشريّۀ "جمهوری" بوده است. "حميد رضا صحرايي" دانشجوی ورودی 83 رشتۀ مهندسی مکانیک، دبير اسبق شورای صنفي و مدير مسئول هفته نامه توقيف شدۀ "پويش"، "علي اسداللهي" دانشجوی ورودی 84 رشتۀ مهندسی راه آهن، دبير اسبق كانون شعر دانشگاه و فعّال مطبوعاتی و "سجّاد درويش" دانشجوی ورودی 84 رشتۀ مهندسی صنایع، مدير مسئول نشريّۀ توقيف شدۀ "تريا" و از فعّالین دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بودند. پيشتر كميتۀ انضباطي دانشگاه علم و صنعت، در شهريور ماه سال گذشته (1389) با صدور اشدّ احكام انضباطي براي اين فعّالين دانشجويي پروندۀ ايشان را جهت تشديد مجازات به وزارت علوم ارجاع داده بود و از آن تاريخ اين دانشجويان به دانشگاه و خوابگاه ممنوع الورود شده اند. در روند رسيدگي به اين پرونده ها موارد غير قانوني فراوانی به چشم مي خورد. از جمله صدور حکم براي دانشجوی فارغ التّحصيل (آقای پویا شریفی)، عدم اجازۀ دفاع حضوری و حتّي در يکي از موارد عدم دعوت از دانشجو براي تفهيم اتّهام، ونیز تأخير غير قانوني در صدور احکام که طبق آئين نامه حدّاکثر ظرف مدت يک ماه مي باشد.
اتّهام اين دانشجويان اقدام عليه امنيّت ملّي و تشويش اذهان عمومي و بر هم زدن نظم عمومي، تحريك و رهبری دانشجويان در تجمّعات قبل و بعد از انتخابات (از جمله اخراج عوامل برنامۀ منطقه آزاد صدا و سيما از دانشگاه، تظاهرات عليه هتّاکي کوچک زاده نمايندۀ مجلس، اعتراض در قبال حضور داوودی معاون احمدی نژاد، برگزاری ميتينگ های انتخاباتی، تجمّعات مربوط به اعتراض به نتايج انتخابات و... ) و همچنين برگزاری مراسم سوگواری برای شهيد كيانوش آسا (از جان باختگان حوادث بعد از انتخابات) ذكر شده است. پیش از این نیز کمیته انضباطی وزارت علوم برای تنی چند از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز حکم اخراج صادر کرده بود. به نظر می رسد این احکام بی سابقه به منظور ایجاد فضای وحشت در دانشگاه ها در آستانه خرداد صادر گردیده است
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment