Tuesday, 11 May 2010

فراخوان به تظاهرات در برابر سفارت رژیم در استکهلم


برای اعتراض به گسترش سرکوبها در میهن ستمدیده مان ایران عزیز، و به منظور اعلام انزجار نسبت به اعدام های سحرگاه یکشنبه زندانیان سیاسی و هموطنان کرد، تظاهراتی روز جمعه ١٤ مه، ساعت سه بعد از ظهر در مقابل سفارت " ج.ا." در استکهلم برگزار می شود.کمیته بین المللی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران همۀ ایرانیان آزاده و عموم مخالفان سرکوبی آزادیهای مدنی و اعدام را به شرکت وسیع در این تظاهرات دعوت می کند

کمیته بین المللی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران - شاخه مستقر در استکهلم

اردیبهشت هشتاد و نُه خورشیدی

No comments:

Post a Comment