Saturday, 1 May 2010

احضار و بازجویی از سروه ویسی دانشجوی کرد

سروه ویسی ، ۲۳ ساله، اهل مریوان و دانشجوی ترم پنجم مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا تهران مجدداً احضار و بازجویی شد.
سروه ویسی روز چهارشنبه به دادسرای مستقر در زندان اوین تهران احضار و در آنجا بدون حق برخوداری از وکیل مورد بازجویی قرار گرفت و بازپرس بار دیگر اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام را روبروی این دانشجوی کرد کرده است. اتهامی که نامبرده پیشتر نیز آن را به کلی انکار کرده است. به گزارش خبرنگار رهانا، سروه ویسی در روز ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۸۸ همراه با لیلا محمدی و پخشان عزیزی و چهار دانشجوی دیگر در گردهمایی اعتراض آمیز دانشجویان کرد دانشگاه تهران به اعدام احسان فتاحیان بازداشت و مجموعاً ۲۵ روز را در سلول انفرادی همراه با شکنجه جسمی و روحی و ۸۴ روز را در بند عمومی گذرانده بود. نامبرده هم اکنون به قید وثیقه آزاد است
منبع: کمیته گزارشگران حقوق بشر

No comments:

Post a Comment