Monday, 10 May 2010

بیانیه مطبوعاتی کمیته درویشان ودانشجویان خطاب به احمد خاتمی خطیب بیسواد و ضد فرهنگ جمعه بازار حکومتی

کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی به احمد خاتمی وی را خطیب بیسواد و ضد فرهنگ جمعه بازار حکومتی خطاب کرده و می گوید: «ای بیسواد نادان! تو و آن دیگر مجسمه دزدهای میدانهای شهرهای ایران اصلاً چکاره اید که هر روز با سوء استفاده از اسلام، چماق سرکوب تازه ای میتراشید و امروز با چماق حجاب میخواهید بر سر سی و پنج میلیون زن ایرانی بکوبید.آیا آن همه سنگسار و تجاوز جنسی در زندانها و تبدیل مساجد خدا به شکنجه خانه و تجاوزخانه برای هتک اعتبار اسلام کافی نبود که امروز به اسم اسلام میخواهید زنان و دختران مردم را به زیر نعلین بسیجیها بیندازید؟»
ای خطیب بیسواد!
گفتی ده آیه در قرآن مجید درباره حجاب است! از کدام قرآن و از کدام آیه ها صحبت کرده ای؟
ای نادان ! کدام آیه ها در کتاب خدا و دین محمدمصطفی به تو و گزمگان گرگ سیرت اربابانت اجازه داده تا به اسم اسلام، جان جوانان مظلوم و بیپناه این مملکت غرقه در خون را بگیرید ؟
کدام آیه ها در کتاب خدا و کدام اصول در شریعت مصطفوی بر جنایت پیشگانی امثال تو و اربابانت مباح کرده تا گشت حجاب و عفاف راه بیندازید و آزادی عمومی و حرمت حریم خصوصی مردم بجان آمده را لگدمال نعلین پوشان کنید؟
ای بیسواد نادان! تو و آن دیگر مجسمه دزدهای میدانهای شهرهای ایران اصلاً چکاره اید که هر روز با سوء استفاده از اسلام، چماق سرکوب تازه ای میتراشید و امروز با چماق حجاب میخواهید بر سر سی و پنج میلیون زن ایرانی بکوبید. آیا آن همه سنگسار و تجاوز جنسی در زندانها و تبدیل مساجد خدا به شکنجه خانه و تجاوزخانه برای هتک اعتبار اسلام کافی نبود که امروز به اسم اسلام میخواهید زنان و دختران مردم را به زیر نعلین بسیجیها بیندازید؟
بدان و آگاه باش مسلمانان دنیا، جنایات شرم آور و تکان دهنده شما تبهکاران را محکوم میکنند.
از آنجا که هیچ کدام از شما دین فروشان اعتقادی به خدا و باوری به روز جزا ندارید، بدانید که کیفر الهی به دست مردم ایران در همین دنیا گریبان شما را خواهد گرفت.
وسیعلم الذین کفروا فی ای منقلب ینقلبون
نوزدهم اردیبهشت هشتادونه کمیته جهانی حمایت از دراویش و دانشجویان ایران شاخه اسلو

No comments:

Post a Comment