Saturday, 29 May 2010

بولتني محرمانه عليه دراويش گنابادي در كرج


نگاهي به فعاليتهاي فرقه نعمت اللهي گنابادي در كرج " ، عنوان مطلبي در بولتن محرمانه مراكز امنيتي در شهرستان كرج می باشد كه 8 صفحه را به خود اختصاص داده است . در این نوشتار سرفصلهايي همچون "ماهيت فرقه نعمت اللهي گنابادي" ، "آغاز مخالفتهاي مردمي با فرقه" ، "موضوع فعاليت اينترنتي فرقه" و "ساير اقدامات دراويش" ، گنجانده شده است كه ملاحظه و دقت نظر در عبارات آن ، قصد نگارندگان در تشويش و انحراف اذهان و افکار عمومی را هويدا مي سازد و عجب آن است كه بودجه بيت المال ، اینچنین مورد سوء استفاده ودست اندازي معاندين تصوف در مراکز قدرت براي ایجاد بحران قرار گرفته و به جاي نشر حقايق و واقعيتهاي جامعه مبني بر ميل جوامع امروز بشري به كسب معنويت و طلب عرفان ، سعي در فرافكني و دروغ پردازي براي نيل به مقاصد شوم خود دارند اما غافل از آنند كه فرهنگ و تمدن سرزمين ايران و مردمان اين كهن ديار، چه آنجا که مرزهای جغرافیایی شکسته می شود یعنی " ايران فرهنگي " و چه در محدوده مرزهای فعلی و کشورایران با عرفان و تصوف عجين است و رفتار و منش سياستمداران در نظامهاي حكومتي ، نمي تواند خدشه و خللي در آن وارد سازد

افزايش تعدي به حريم خصوصي و اعتقادي دراويش و شایعه پراكني برخي بنگاههاي خبري وابسته به دولت علیه صوفیه در روزهای اخیر ، تحريك جوانان و سوء استفاده از شور جوانی و احساسات مذهبی و تهییج آنها براي تدارك اجتماع مقابل حسينيه دراويش در شهر كرج و توزيع بولتن محرمانه دولتي با هدف انحراف ذهني مسوولين ، همگي حكايت از سياستي پشت پرده براي خلق بحران و جنگ مذهبي در كشور دارد و بايد ديد منتفعين اين سياست پوشالي چه كساني هستند و چه هدفي در سر مي پرورانند ؟

تصویر بولتنمنبع: مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment