Sunday, 2 May 2010

نمایشگاه عکس کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران بمناسبت روز جهانی کارگر - کپنهاگ

روز شنبه یادهم اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی کارگر ، جمعی از هواداران و حامیان کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان در پهر کپنهاگ پایتخت دانمارک دست به برپایی نمایشگاه عکسی از جنایات دستگاه حاکمیت در ایران ، زدند. هواداران و حامیان کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران هدف از برپایی چنین نمایشگاهی را تنویر افکار عمومی مردم دنیا در شهرهای مختلف اروپا و امریکا عنوان کرده اند و از استقبال گستردۀ شهروندان کشورهای مغرب زمین از برپایی چنین نمایشگاههایی ابراز خرسندی کرده و اظهار داشته اند که بر تداوم این قبیل فعالیتهای افشاگرانه در آینده نیز مبادرت می نمایند

در این نمایشگاه ها که هدف از برپایی آن افشاگری در خصوص جنایات صورت گرفته در زندان ها و بازداشت ها و سرکوب اقلیتهای قومی – مذهبی – سرکوب خشونت بار دانشجویان و ضرب و شتم معترضان به نتایج انتخابات اخیر در ایران ، می باشد ، شهروندان دانمارک و توریستها و هموطنان ایرانی با امضاء پتیشن جهت ارائه به مجامع بین المللی با ایرانیان آزادیخواه ابراز همدردی نموده و حمایت خود از برگزاری این قبیل برنامه ها را اعلام داشته اند

امید است ، تداوم و گسترش این قبیل فعالیتها از سوی ایرانیان آزادیخواه تلاش هموطنان برای دست یافتن به آزادی ، برابری و برادری در داخل کشور را هرچه زودتر بثمر رساند

کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران - حامیان مستقر در دانمارک

ادامه دارد

No comments:

Post a Comment