Monday, 2 August 2010

برگزاری نمایشگاه علیه دراویش گنابادی در سروستان فارس

در ادامه تبلیغات مسموم علیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی وانتشار اخبار کذب توسط رسانه های زنجیره ای وابسته به دولت و تشدید آن در هفته های اخیر، روز جمعه در شهرستان سروستان نمایشگاهی از سوی مخالفین تصوف بر پا گردید.مخالفین درویشی در این شهرستان به تحریک برخی مراکز قدرت و حمایت نهادهای امنیتی با برپایی نمایشگاه واهانت به دراویش گنابادی ، سعی در برهم زدن امنیت شهر وخلق بحران دراین منطقه را دارند. تنی چند از دراویش با مراجعه به ستاد فرماندهی انتظامی سروستان، مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام جنجال بر انگیز و تفرقه افکنانه ابراز و تاکید نمودند در صورت ادامه این نمایشگاه وعدم برخورد جدی مسئولین با بر پا کننددگان آن، دراویش دست به تحصن مقابل فرمانداری این شهرستان خواهند زد .
پس از حضور دراویش در ستاد فرماندهی انتظامی، شورای تامین شهر تصمیم به تشکیل جلسه ای اضطراری گرفته و نماینده این شورا در تماس تلفنی با یکی از دراویش اعلام کرد که شورای تامین در حرکتی قانونی و در جهت حفظ نظم و آرامش تا صبح یکشنبه نسبت به جمع آوری این نمایشگاه اقدام خواهد نمود
منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment