Tuesday, 24 August 2010

آکسیون اعتراضی کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در یکی از مراکز اصلی لندن

در راستای سلسله برنامه های مشترک سازمان عفو بین الملل و کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران ، این کمیته در نظر دارد در اعتراض به سرکوب هموطنان ستمدیده توسط نهاد ضد مردمی نظیر سپاه پاسداران حرکتی اعتراضی در میدان ترافالگار شهر لندن جنب نشنال گالری برگزار نماید.
این برنامه با هدف آگاهسازی مردم دنیا از رخدادهای ایران نسبت به نقض گستردۀ حقوق بشر در این کشور با توزیع بروشور ، نصب پوستر و نمایشگاه عکس روز شنبه ٦ شهریورماه از ساعت ١١ تا ١٦ در میدان ترافالگار شهر لندن جنب نشنال گالری برگزار خواهد شد.

علاوه بر تنویر اذهان عمومی مردم دنیا ،هواداران و حامیان این کمیته در نظر دارند نمایشی خیابانی ازجنایات "سپاه پاسداران " را در این محل به اجرا در آورند. این نمایش خیابانی کاری ابتکاری و مشترک میان کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران و سازمان عفوبین الملل است که پیشتر با عنوان

" A face for freedom in Iran"
توسط هواداران و حامیان کمیته و سازمان عفو بین الملل در شهرهای مختلف کشورهای بزرگ دنیا بنحوی دیگر برگزار شده است. کمیته با انتشار این فراخوان از همگان دعوت می کند تا با اعلام مراتب انزجار و مخالفت خود نسبت به سلب آزادی های مدنی در ایران ، اقدامات سرکوبگرانه توسط رژیم حاکم بر ایران را محکوم کنند.
کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران – شاخۀ مستقر در لندن
یکم شهریوار ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی

No comments:

Post a Comment