Sunday, 22 August 2010

بازنشستگی نسنجیده اساتید باتجربه باعث رکود علمی می شود

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: بازنشستگی اساتید با تجربه دانشگاه به صورت نسنجیده و غیرعلمی موجب رکود علمی و مهاجرت مغزها خواهد شد.
علی عباسپور تهرانی فرد در خصوص بازنشستگی اساتید دانشگاه اظهار داشت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نباید به بهانه سن، اساتید باتجربه را که سرمایه‌های گرانبهای علمی ما محسوب می‌شوند کنار گذارد. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: حتی اگر اساتیدی در دانشگاه‌های ما از لحاظ علمی دارای تحقیقاتی نباشند، نباید دانشجویان را از نعمت آنها محروم کرد چرا که برخی اساتید اگرچه از لحاظ تحقیقات و تالیف علمی ضعیف هستند، اما از نظر تدریس در وضعیت خوبی قرار دارند، بنابراین می‌توان از تجربه گرانبهای آنها در دانشگاه‌ها استفاده کرد.
عباسپور یادآورشد: ما معتقدیم اگرچه باید اساتید جوان را به کار گرفت اما نمی‌توان با این استدلال استادان علمی و باتجربه را کنار گذاشت. وی گفت: وضعیت اعضای هیئت علمی نسبت به دانشجو در دانشگاه پیام نور1 به 500 ، در دانشگاه آزاد اسلامی 1 به 50، در دانشگاه دولتی حدود 1 به 25 تا 30 است که این خود نشان‌دهنده این است که باید وزارت علوم نسبت به نگهداری استادان دانشگاه توجه بیشتری اعمال کند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در برنامه پنجم توسعه به وضعیت مطلوب دانشگاهی برسیم باید نسبت اساتید به دانشجویان در دانشگاه پیام نور1 به 200 در دانشگاه آزاد اسلامی 1 به 30 و در دانشگاه دولتی 1 به 18 برسد.
وی خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم هم اساتید با تجربه را نگه داریم و هم استادان جوان را جذب کنیم بنابراین این نحوه برخورد یکسویه با سرمایه‌های علمی و استادان صاحب کرسی و عالی به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست
منبع:
مهر

No comments:

Post a Comment