Monday, 30 August 2010

کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران؛ اجرای نمایش خیابانی جنایات سپاه پاسداران

روز شنبه ۲۸ آگوست - ۶ اُم شهریور ماه ۱۳۸۹ - کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در کاری مشترک با سازمان حقوق بشری عفو بین الملل ضمن برپایی نمایش خیابانی در میدان معروف ترافالگار شهر لندن ، نقش سپاه پاسداران در سرکوب بیرحمانه ملت ایران را بنمایش گذارد

No comments:

Post a Comment