Monday, 30 August 2010

آکسیون اعتراضی کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در یکی از مراکز اصلی کپنهاگ

روز شنبه – ۶ اُم شهریور ماه – حامیان و هواداران کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در شهر دانمارک همگام و همراه با سایر ایرانیان و ایرانی دوستان در کشورهای بزرگ دنیا در اعتراض به اجرای احکام ناعادلانۀ اعدام و سرکوب شهروندان دست به برپایی آکسیون اعتراضی در اعتراض به موارد عدیدۀ نقض حقوق بشر در ایران زدند.

No comments:

Post a Comment