Thursday, 8 July 2010

تحرکات تازه نیروهای افراطی علیه دراویش گنابادی درمنطقه ششده فارس

جمعی از نیروهای افراطی دربخش ششده و قره بلاغ از توابع شهرستان فسا در استان فارس با تجمع در دفتر امام جمعه ششده و سر دادن شعار علیه تصوف، خواستار برخور با دراویش این منطقه شدند .15 تا 20 تن ازطلاب حوزه علمیه ششده و نیروهای لباس شخصی با مراجعه به دفتر امام جمعه ،خواستار برخورد مقامات قضایی و انتظامی با دراویش گنابادی شدند. گفتنی است جمعیت ششده و قره بلاغ بیش از 30000 نفر می باشد که اکثریت جمعیت این منطقه از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی هستند و اینگونه اقدامات از سوی معاندین عرفان و تصوف سبب ناآرامی وخلق بحران در این بخش از استان فارس خواهد شد
منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment