Saturday, 17 July 2010

برخورد بادانشجویان به اتهام اشاعه عرفان در دانشگاه ها

مهدی طیبی تفرشی ، دبیر شورای انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت گفت: تاکنون هیچ حکمی درباره فعالیت دانشجویان علوم پزشکی در حوزه افکار التقاطی نداشتیم اما شیوه نامه انضباطی در این مورد پیشگیری کرده است. طیبی تفرشی در ادامه افزود: عمده تخلفات دانشجویان علوم پزشکی، تخلفات اخلاقی است که فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی یا غیرقانونی نیز در این حوزه قرار می گیرد.وی اضافه کرد: نشر عرفان های کاذب و افکار التقاطی در شیوه نامه انضباطی دانشجویان به عنوان تخلف محسوب می شود. البته تاکنون هیچ حکمی در خصوص فعالیت دانشجویان علوم پزشکی در حوزه افکار التقاطی نداشتیم و تاکید بر این موضوع در شیوه نامه انضباطی در راستای پیشگیری است.
طیبی تفرشی خاطرنشان کرد: این بند به این دلیل اضافه شد که پس از برگزاری کارگاههایی برای مدیران دانشجویی در مورد آشنایی با این گونه آسیبها، پیشنهاد شد که در شیوه نامه به آن پرداخته شود.
نوع تنبیهات فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی یا غیرقانونی در دانشگاهها
وی تاکید کرد: فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی یا غیرقانونی موجب می شود که متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای یک تا پنج که از اخطار شفاهی تا درج در پرونده دانشجو باشد، محکوم شود.
فعالیت های سیاسی و دسته بندی تخلفات دانشجویی
دبیر شورای انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت درباره فعالیت های سیاسی و دسته بندی تخلفات دانشجویی خاطرنشان کرد: نیمی از تخلفات در حوزه مسائل اخلاقی است و بخش بسیار ناچیزی به مسائل سیاسی می رسد. در وزارت بهداشت با توجه به نوع دانشجویان حاضر در دانشگاههای علوم پزشکی که همواره از رتبه های بالای کنکور هستند و همچنین فعالیتی که در حوزه خدمت رسانی دارند درصد تخلفات سیاسی ناچیز است.
وی اظهار داشت: این میزان گاهی نزدیک به صفر است و ممکن است حتی در یکسال هم موردی از نظر تخلفات سیاسی وجود نداشته باشد. طیبی تفرشی تاکید کرد: البته این به این معنی نیست که فعالیت سیاسی وجود ندارد بلکه آزادی در حد فعالیت دانشجویی وجود دارد و دانشجویان می توانند فعالیت تشکلی داشته باشند اما در چارچوب قانون
منبع: اینساید اف ایران

No comments:

Post a Comment