Saturday, 10 July 2010

آکسیون اعتراضی ایرانیان مقیم لندن با همراهی کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران

روزپنج شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۸۹ خورشیدی مصادف با ۸ جولای ۲۰۱۰روزنامه تایمزدرصفحه نخست خود عکسی از سکینه محمدی آشتیانی که در ایران به سنگسار محکوم شده است را همراه با فراخوانی که اعلام کرده بود معترضین به این جنایت اکسیونی در روزجمعه به تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۹ خورشیدی مصادف با۹ جولای ۲۰۱۰ روبروی سفارت جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت منتشر کرد که این مصادف با یازدهمین سالگرد حادثه خونین ۱۸ تیرشده بود.ایرانیان و غیر ایرانیان آزادیخواه مقیم لندن در اعتراض به این حکم دوران بربریت و جنایت ۱۸ تیر،تجمعی اعتراضی روبروی سفارت جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادند که هواداران کمیتۀ بین المللی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در لندن هم با حضور در این اکسیون مراتب اعتراض خود را نسبت به ظلم ،ستم و جنایات دستگاه حاکمه در ایران اعلام کردند.
شایان ذکر است که این اکسیون با پوشش خبری روزنامه تایمز لندن که یکی از بزرگترین و پرخواننده ترین خبرگزاریهای جهان میباشد صورت گرفت.
محور برنامه های کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران روشنگری در خصوص جنایات رژیم حاکم بر ایران و افشاگری و توضیح در خصوص بسط و توسعه خرافات حکومتی است که توسط نظام آخوندها در حال گسترش است.
این کمیته با اجرای آکسیون های مختلف و شرکت درآکسیون های دیگر گروههای معترض به جنایات رژیم حاکمه بر ایران در نظر دارد توجه مجامع حقوق بشری و بین المللی را به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران جلب نماید. خصوصاً توجه مجامع و سازمانهای حقوق بشری و بین المللی نسبت به خطری که از ناحیه ایدئولوژی حاکم بر ایران جامعه بین المللی را تهدید می کند.
گزارش تصویری متعاقباً منتشر خواهد شدNo comments:

Post a Comment