Friday, 16 July 2010

فراخوان کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران؛ نمایش خیابانی سنگسار در لندن

در راستای سلسله برنامه های مشترک سازمان عفو بین الملل و کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران ، این کمیته در نظر دارد در اعتراض به سرکوب هموطنان ستمدیده و بمنظور اعلام انزجار نسبت به اجرای حکم ضدانسانی و ضدقرآنی سنگسار که نماد توحش و رفتارهای عصر حجری بشمار می رود ، حرکتی اعتراضی در میدان ترافالگار شهر لندن جنب نشنال گالری برگزار نماید.این برنامه با هدف آگاهسازی مردم دنیا از رخدادهای ایران نسبت به نقض گستردۀ حقوق بشر در این کشور با توزیع بروشور ، نصب پوستر و نمایشگاه عکس روز شنبه ٢٦ تیرماه از ساعت ١١ تا ١٦ در محل مذکور برگزار خواهد شد.
علاوه بر تنویر اذهان عمومی مردم دنیا ،هواداران و حامیان این کمیته در نظر دارند نمایش خیابانی سنگسار را در محل مذکور به اجرا در آورند. نمایش خیابانی سنگسار کاری ابتکاری و مشترک میان کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران و سازمان عفوبین الملل است که پیشتر با عنوان "چهره ای برای آزادی" توسط هواداران و حامیان کمیته و سازمان عفو بین الملل در شهرهای مختلف کشورهای بزرگ دنیا بنحوی دیگر برگزار شده است.
کمیته با انتشار این فراخوان از همگان دعوت می کند تا با اعلام مراتب انزجار و مخالفت خود نسبت به سلب آزادی های مدنی در ایران ، اقدامات سرکوبگرانه توسط رژیم حاکم بر ایران را محکوم کنند.
کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران – شاخۀ مستقر در لندن
تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی

No comments:

Post a Comment