Monday, 1 March 2010

بازنشستگی اجباری سه استاد دانشگاه تبریز

دکتر کریم حسین زاده دلیر – عضو هیئت علمی و رئیس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دکتر فیروز جمالی – عضو هیئت علمی و پژوهشگر برترودکتر محمدرضا پور محمدی – عضو هیئت علمی و رئیس اسبق دانشگاه تبریز هستند

نامبردگان به همراه جمعی از اساتید جغرافیدانان ایران با انتشار بیانه ای در خرداد ۸۸ در انتخابات ریاست جمهوری حمایت خود را از ریاست جمهوری مهندس میرحسین موسوی اعلام کرده بودند

این احکام با واکنش تند دانشجویان دانشگاه تبریز مواجه شده است و تهدید به تحصن در صحن دانشگاه کرده اند

منبع:رهانا

No comments:

Post a Comment