Wednesday, 17 March 2010

مراسم چهارشنبه سوری در برابر سفارت ایران درلندن باحضور هواداران کمیتۀدفاع ازحقوق درویشان و دانشجویانهوادارن کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران در تظاهرات عظیم ایرانیان ساکن لندن به مناسبت چهارشنبه سوری در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن همراه با سایر هموطنانشان شرکت کردند

به گزارش اینسایدآف ایران ، برای نخستین بار و به دعوت کمیتۀ جهانی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران "اتحادیه انجمنهای اسلامی اروپا" نیز برای حمایت از فعالیتهای این کمیته در کنار هواداران کمیتۀ جهانی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در تظاهرات ایرانیان در برابر سفارت ایران در لندن شرکت کردند

کمیته امیدوار است که این همکاری در آینده ابعاد عمیق تر و گسترده تری یابد

No comments:

Post a Comment