Tuesday, 23 March 2010

دانشجوی بابلی، اولین قربانی دستور کودتاچیان برای آزار اسرا در زندان

محسن برزگر دانشجوی دانشگاه نوشيروانی بابل که از هفته ی گذشته دوره ی محکوميت تعزيری خود را در زندان بابل می گذراند، توسط زندانيان خطرناک اين زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
اين اسیر سبز که دو هفته ی گذشته را در بند مجرمين قتل اين زندان به سر برده، روز گذشته مورد ضرب و شتم دو تن از زندانيان خطرناک اين زندان قرار گرفته است. بنا بر اين گزارش اين اتفاق در حالی روی می دهد که افسر نگهبان بند و جمعی از زندانبانان ناظر اين صحنه بوده و بدون هرگونه عکس العملی اجازه ی ضرب و شتم اين دانشجو را داده اند.
بنا به گفته ی فعالين دانشجويی اين شهر اين امر تائيد کننده ی دستور اداره ی اطلاعات شهرستان بابل مبنی بر آزار و اذيت اين دانشجويان در زندان است. ادره ی اطلاعات بابل در گذشته نيز با ضرب و شتم شديد دانشجويان سعی در فشار و اعتراف گيری از دانشجويان دانشگاه بابل و دانشگاه مازندران را داشته است.
دانشجويانی که در ماه های گذشته توسط اين اداره بازداشت شده اند از تشابه بازجويان خود با دانشجويان و افرادی خبر داده اند که توسط سپاه و اداره اطلاعات سپاه پاسداران اين شهر بازداشت شده بودند. به نقل از فعالين سياسی بابل کنترل اداره اطلاعات سپاه بابل و بويژه کارشناسان دانشجويی اين اداره در اختيار سپاه پاسداران بابل و مازندران است و اداره اطلاعات مازندران (ساری) کنترل خاصی بر عملکرد آنها ندارد.
بنا بر گزارش فعالين شهر بابل محسن برزگر اکنون در بهداری زندان بابل بستری است و مسئولين زندان اجازه ی مرخصی به او نداده اند. محسن برزگر و ايمان صديقی دو دانشجوی دانشگاه نوشيروانی بابل به همراه محمد اسماعيل زاده وبلاگ نويس بابلی اکنون دوره ی محکوميت خود را در زندان بابل در بند زندانيان خطرناک می گذرانند
منبع: ندای سبز آزادی

No comments:

Post a Comment