Wednesday, 17 March 2010

محاکمه دانشجویان دانشگاه زنجان به جای متهم پرونده سواستفاده از دختر دانشجو

درحالی که حسن مددی معاون دانشجویی سابق و متهم پرونده دانشگاه زنجان هنوز محاکمه نشده است و به سمتی بالاتر در وزارت خانه علوم ارتقا یافته است ، شش نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان که معترض و افشاکننده ی قصد سوء استفاده جنسی حسن مددی، معاون دانشگاه زنجان، از یک دانشجوی دختر بودند، به احکام حبس و محرومیت از تحصیل متهم شدند

بهرام واحدی، سورنا هاشمی، آرش رایجی، پیام شکیبا و محمد حسن جنیدی، فعالین دانشجویی دانشگاه زنجان به یک سال زندان و علیرضا فیروزی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه به یک سال و چهار ماه زندان محکوم گردیدند. این دانشجویان هر کدام به دو ترم محرومیت از تحصیل نیز محکوم شده اند. هم اکنون سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین زندانی میباشند اتهام این دانشجویان “تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور” است

منبع: ندای سبز آزادی

No comments:

Post a Comment