Sunday, 14 March 2010

تظاهرات هواداران کمیته جهانی دفاع از حقوق دراويش و دانشجویان ايران در لندن

روز پنجشنبه هواداران کمیته جهانی دفاع از دراویش و دانشجویان ایران، در شهر لندن دست به تظاهرات خیابانی زدند که با استقبال وسیع مردم روبرو شد. این تظاهرات که در برابر مرکز "عفو بین المللی انگلستان" برپا شد توجه بسیاری را به خود جلب کرد. عابران و مردم، عموما با ابراز انزجار نسبت به سرکوبهای مستمر مردم شریف و آزاده هموطن ما، برای پيروزی آزاديخواهان به همدلی و اعلام حمایت اقدام کردند. سلسله تظاهرات و حرکتهای اعتراضي از این قبیل، به همت هواداران و علاقمندان کمیته جهانی حمایت از دراویش و دانشجویان ایران در دیگر شهرهای اروپا و آمریکا و کانادا نيز برگزار خواهد شد

کمیته جهاني دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران

بروکسل - تورنتو - واشنگتن

دوازده مارس دوهزار و ده میلادی

No comments:

Post a Comment