Sunday, 28 March 2010

تظاهرات هواداران کمیته جهانی دفاع از حقوق درويشان و دانشجویان ايران در مرکز شهر کپنهاکروز شنبه بیست و هفت مارس جاری در دانمارک تظاهرات بزرگی توسط هواداران کمیته جهانی حمایت از دراویش و دانشجویان ایران در مرکز شهر کپنهاک برگزار شد. علیرغم هوای نامطلوب و طوفانی عده زیادی از مردم این شهر به گرمی از این تظاهرات حمایت و با مردم ستمدیده ایران همدردی کردند.

کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران اعلام میدارد که تا احقاق حقوق قانونی و انسانی دراویش و دانشجویان ستمکشیده ایران این تظاهرات در همه پایتختها و شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا برگزار خواهد شد.
کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان
برلین، تورنتو، واشنگتن


No comments:

Post a Comment