Thursday, 11 March 2010

احضار گسترده ی دانشجویان دانشگاه مازندران


طی هفته ی گذشته ی حدود پانزده نفر از دانشجویان دانشکده ی علوم پایه ی دانشگاه مازندران برای چندمین بار در طول سال اخیر به کمیته ی انضباطی احضار شدند. حراست و کمیته ی انضباطی این دانشگاه تاکنون دلایلی برای این احضارها اعلام نکرده اند.
مصطفی طورانداز، امیر حیدری، آتنا درزی نژاد، هادی نژادعینی، علیرضا سلطان کریمی، وحیده یاسی، الهام رضاپور، احسان قره خانی، شهاب معافی، آلاله صدرایی شورمستی، مجتبی عابد و علیرضا فلاح دانشجویانی هستند که بدون اعلام اتهام در موج اخیر بازداشت ها، به کمیته ی انضباطی احضار شده اند.
در هفته های گذشته نیز آلاله صدرایی و بهاره ابراهیمی از دانشجویان این دانشکده بارها احضار شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند
منبع:
کمیته گزارشگران حقوق بشر

No comments:

Post a Comment