Monday, 8 March 2010

بیانیه مطبوعاتی؛ برخورد غیرقانونی مأمورین اداره اطلاعات با دراویش در جزیره کیش

بنا به قرار اطلاعات رسیده در بعد از ظهر روز یکشنبه شانزده اسفندماه هشتادوهشت عده ای از مزدوران لباس شخصی با ادعای وابستگی به برخی نهادهای امنیتی، بدون ارائه هیچگونه مجوز قانونی، بطور خودسر اقدام به هجوم و اخراج دراویش طریقت گنابادی از محل حسینیه خودشان، در وقت انعقاد مجلس عبادی و دعا و نیایش پروردگار، در جزیره کیش کرده و پس از بیرون کردن عموم آنها از حسینیه مزبور، به بستن و جوش دادن درهای ورودی این مکان مبادرت نموده اند. (برخورد غیرقانونی مأمورین اداره اطلاعات با دراویش در جزیره کیش)همین گزارشها حاکی است که مزدوران مزبور که برخلاف دستور مقام قضایی و مقررات جزایی کشور دست به این اقدامات غیرقانونی زدند، خود را ماموران اداره اطلاعات جزیره کیش معرفی کرده اند
کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان اعلام میدارد که در صورت عدم اقدام سریع و عاجل مقامات قضایی کشور، نسبت به پیگیری موضوع و رفع ستم از دراویش ساکن جزیره کیش، علاوه بر ارجاع این امر به سازمانهای مدافع حقوق بشر اقدام به برگزاری تحصنها و راه پیماییهای بزرگ در شهرهای مختلف کشورهای غربی خواهد نمود

کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران

بروکسل - تورنتو - واشنگتن

۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۸ خورشیدی

No comments:

Post a Comment