Saturday, 13 March 2010

اخراج چند لباس شخصی از مجلس درویشی در بندر گناوه


زیر پا گذاشتن حریم خصوصی و اهانت به اعتقادات دراویش ازسوی لباس شخصی ها دقایقی مجلس درویشی را در بندر گناوه متشنج نمود

بنا به گزارش خبر نگار سایت مجذوبان نور از گناوه ، پنجشنبه شب (20 اسفند ماه) در زمان برگزاری مجلس درویشی در این بندر 4 تن از بسیجیان وارد مجلس شده و با موبایلهای خود شروع به گرفتن عکس و فیلم از دراویش نمودند.

دراویش حاضر از این حرکت گستاخانه که باعث اخلال در نظم مجلس گردید ناراحت شدند و موبایلهایشان را گرفته ،آنها را از مجلس اخراج نمودند .

منبع:سایت مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment