Sunday, 28 February 2010

روز درویش را در آلمان هم گرامی داشتند

هلموت گابل عضو"کمیتۀ بین المللی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران" دربارۀ روز درویش درسال 2010 گفت:امروز 22 فوریه 2010صوفیان درهمۀ دنیا به مدت دقیقاً 121 ثانیه (دو دقیقه و یک ثانیه) قلب های خود را به هم مرتبط کردند تا از راه ذهن به مردم ایران شهامت و قدرت و یاری بدهند

هلموت گابل امیدواراست در پی این اقدام های "دفاعی" دولت ایران از سرکوبی دراویش این کشور دست بردارد. به گفتۀ گابل روز درویش "جنبۀ هجومی" هم دارد زیرا دراینروز دراویش می خواهند همبستگی خود را با دیگر انسان هایی نشان دهند که درایران تعقیب می شوند و آزار می بینند و زیرفشارقرار می گیرند

از این گذشته هلموت گابل می خواهد نسبت به "افکار انقلابی مهدویِ" رئیس جمهورایران احمدی نژاد هشدار دهد. گابل می گوید افکار احمدی نژاد نباید در اروپا پخش شود. بویژه گروه هایی همچون حجتیه هستند که در تبعیض نسبت به صوفیان نقش دارند

برای دراویش "تفکر مهدوی" احمدی نژاد که در ضمن فلسفۀ حکومتی "جمهوری اسلامی ایران" است خرافات محض محسوب می شود. دراویش درماه های اخیر براعتراض خود به "جو تاریک و سرکوبگرانه" در ایران افزوده اند

منبع: در داخل ایران

No comments:

Post a Comment