Monday, 15 February 2010

جوابیه "کمیتۀ جهانی حمایت از دراویش و دانشجویان" بر مقالۀ انتقادی مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه


در تاریخ - ۱۱ دیماه ۱٣۸۸ خورشیدی - مقاله ای با عنوان « مردم را به ترک خشونت دعوت نکنید، خشونت هرگز شیوه مردم نیست در خبرگزاری "اینسایدآف ایران" (در داخل ایران) انتشار یافت که با واکنش و نقد "مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه" همراه بود. این نقد در تاریخ - شنبه ٢۴ بهمن ماه ۱۳۸۸ - در این خبرگزاری منتشر شد، که مورد توجه کمیتۀ جهانی حمایت از دراویش و دانشجویان واقع شد

از آنجا که در مقالۀ مزبور مواضع تندی علیه تصوف اتخاذ گردیده است ، لذا "کمیتۀ جهانی حمایت از دراویش و دانشجویان" بر آن شد تا چند سطری در واکنش به این مقاله انتقادی مطالبی را یادآور شود

مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه بند سوم ( ٣ – فرقه های انحرافی ) این مقالۀ انتقادی را به موضوع «فرقه های انحرافی» اختصاص داده و در بند مزبور متذکر شده است که

لازم است در اینجا متذکر شویم که یکی از وظایف نظام اسلامی صیانت از مرزهای عقیدتی جامعه و نیز ناامن کردن فضا برای افراد سوء استفاده گر می باشد و گروه های انحرافی فراوانی که در گوشه و کنار کشور اقدام به فعالیت کرده و می کنندبراساس مفروضات ذکر شده در این بند، با توجه به آنکه مرکز مزبور "وظیفۀ نظام اسلامی را صیانت از مرزهای عقیدتی جامعه و ناامن کردن فضا برای افراد سوء استفاده گر" معرفی نموده ، در صدد برآمدیم مجموعه ای از سئوالات را به مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه و خبرگزاری اینساید آف ایران ارسال داریم تا در اسرع وقت پاسخهای مرکز مزبور را جهت تنویر افکار عمومی به نظر خوانندگان ارجمند برسانیم

با توجه به آنکه در مقالۀ شما ، "وظیفه نظام اسلامی صیانت از مرزهای عقیدتی جامعه شمرده شده است "، حال سئوال ما از شما این است

به راستی مرزبانان عقیدتی چه کسانی هستند ؟

مسلماً پاسخ شما "مراجع عظام تقلید" خواهد بود

اما ما (کمیتۀ جهانی حمایت از دراویش و دانشجویان) می خواهیم بدانیم که این مراجع تقلید چه کسانی هستند؟

چگونه است که شخصی با وزن علمی آقای منتظری (ره) که برای سالهای متمادی از او بعنوان فقیه عالیقدر نام می بردند ناگهان از مقام مرجعیت و مقبولیت عزل شدند؟

پیش از ایشان آقای سیدمحمدکاظم شریعتمداری به همین وضعیت و اخیراً پس از آیت الله منتظری ، آقای شیخ یوسف صانعی به همین سرنوشت دچار شدند و فردا شاید این شتر بر در خانۀ مرجع تقلید دیگری بخوابد؟

چنانچه براساس فرهنگ تشیع شما معتقد بر اصل اجتهاد و تقلید هستید چه جایگاهی برای آقای محمد یزدی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قائل می باشید؟

چراکه آقای شیخ یوسف صانعی بنا به تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امضاء آقای محمد یزدی از مقام مرجعیت عزل گردید. درحالیکه تصمیم جامعه مزبور مورد قبول هیچیک از آقایان مراجع عظام تقلید واقع نشد

چنانچه بنابر اذعان شما " یکی از وظایف نظام اسلامی صیانت از مرزهای عقیدتی جامعه " بشمار رود ، پس چرا علیه آقای محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که این چنین براساس باور شیعیان نسبت به اصالت اصل اجتهاد و تقلید لطمه جبران ناپذیر وارد شد ، موضع گیری نکردید؟

در حالیکه آقای صافی گلپایگانی در قبال ابراز نظر آقای محمد یزدی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نظری دیگر ابراز داشتند و گفتند «جامعه مدرسین صلاحیت خلع هیچ مرجعی را ندارد؛ در نتیجه مقلدان آقای صانعی مختارند که کماکان براساس فتواهای ایشان عمل کنند تا زمانیکه فسق ایشان بر آنان ثابت شود

حال ما از شما می پرسیم که با وجود این قبیل فتواها که توسط مراکز تحت حمایت نظام صادر میشود (فتوای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) و بر اساس آن مراجع تقلید را یک بار مخلوع می خوانند و بار دیگر فاسق می دانند ، آیا باز هم می توان ادعا کرد که " نظام موظف به صیانت و حفاظت از مرزهای اعتقادی در جامعه است" یا خیر؟


منتظر پاسخ شما هستیم

کمیتۀ جهانی حمایت از دراویش و دانشجویان

No comments:

Post a Comment