Monday, 8 February 2010

بازداشت ۱۴ تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

در ادامه فشارهاي نيروهاي امنيتي در آستانه 22 بهمن، بر دانشجویان دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) بیش از 14 تن از دانشجویان این دانشگاه بازداشت شده اند

نيروهاي امنيتي در طي هفته گذشته، 5 نفر از دانشجويان دانشگاه را با احضاريه تلفني كه توسط حراست دانشگاه انجام مي شد، به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات فرستاده اند که همگی این دانشجویان بازداشت شدند و از ابتداي هفته تنها يكي از دانشجويان با خانواده خود تماس گرفته و از حضور خود در زندان اوين خبر داده است

تا این لحظه از محل نگهداری سایر دانشجویان اطلاعی در دست نیست

در ادامه این پروژه نیروهای امنیتی شش نفر ديگر از دانشجويان را نيز با تماس تلفني حراست دانشگاه به دفتر پيگيري احضار کردند كه تا امروز خبري از بازگشت آنان در دست نيست. نكته بسیار مهم در این احضارها اين مسئله است كه اكثر دانشجويان احضار شده دانشجوي فعال سیاسی در سطح دانشگاه نبودند و حتي به كميته انضباطي نيز فراخوانده نشده بودند

از سوی دیگر از طرف دادسراي عمومي و انقلاب تهران با 10 نفر از دانشجويان دانشگاه تماس گرفته شده و در اقدامي غير قانوني آنها را به دادسرا احضار کرده اند و اين در شرايطي است كه با دهها نفر ديگر از دانشجويان اين دانشگاه نيز تماس گرفته شده و آنها را تهديد به بازداشت در صورت حضور در تجمعات آينده كرده اند

اين در حالي است كه بيش از 60 تن از اساتيد دانشگاه در نامه اي خواستار پايان فشار هاي بي مورد بر دانشجويان شده بودند که رئيس دانشگاه امیرکبیر نیز قول پیگیری و توقف این اقدامات را به اساتید داد و اساتید نیز براساس این قول نامه خود را منتشر ننمودند

منبع: ایران پرس نیوز

No comments:

Post a Comment