Tuesday, 2 February 2010

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بازداشت شد

محمد علی رفیعی عضو دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوشنبه شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این فعال دانشجویی، دوشنبه شب پس از خروج از دانشگاه توسط عوامل ناشناسی سوار بر یک اتومبیل سمند ناشناس شد و به نقطه نامعلومی منتقل شد.
همزمان خانواده های برخی دانشجویان در بند دانشگاه تهران خبر از فشارهایی دادند که در روزهای اخیر بر برخی از دانشجویان زندانی وارد آمده و آنها را از شرایط مسالمت آمیز محروم نمو ده اند تا مصاحبه با بخش خبری 20:30 و اعتراف های اجباری را بپذیرند.
پیش از این نیز برخی از دانشجویان دیگر با همین رویه مورد فشار قرار گرفتند و صدا و سیما اعترافات اجباری آنها را پخش نمود
منبع:خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment