Friday, 26 February 2010

قطعی شدن محرومیت از تحصیل سه دانشجوی دانشگاه مشهد

حکم محرومیت از تحصیل آرشام دامغانی، حسین قابل و فاطمه وطن دوست سه تن از فعالین دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد قطعی شد. گفتنی است آرشام دامغانی و حسین قابل به دو ترم محرومیت از تحصیل و ممنوعیت از ورود به دانشگاه و فاطمه وطن دوست به دو ترم محرومیت از تحصیل که به حالت تعلیق در آمده است محکوم شدند

این در حالی است که سه هزار دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد با امضای نامه ای به رئیس این دانشگاه خواستار تجدید نظر در این احکام شده بودند. پرونده تعداد زیادی از دانشجویان این دانشگاه همچنان در مرحله تجدید نظر است. از جمله حکم دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات پریسا خیام دار و سمانه شاملو که منجر به اخراج این دانشجویان از دانشگاه می شود

منبع:رهانا

No comments:

Post a Comment