Wednesday, 3 February 2010

تلاش دادگاه انقلاب مشهد برای برخورد با معترضان: ادعای شکنجه دانشجویان توسط بازپرس قوه قضائیه توسط منابع متعدد

درحالیکه در هفته های گذشته شهرمشهد شاهد حمله نیروهای انصار ولباس شخصی های حامی دولت به دانشگاه های مشهد و بیت آلله صانعی در این شهر، عدم برخورد با مهاجمین شناسنامه دار، بازداشت بیش از سیصد دانشجوی دانشگاه مشهد در طول یک ترم تحصیلی، طولانی شدن زمان بازداشت ها، ده ها پرونده باز دانشجویان در دادگاه انقلاب، صدور وثیقه های بسیار سنگین و … بوده‏، یکی از دانشجویان دانشگاه های مشهد که نخواست نامش فاش شود، در رابطه با عملکرد دادگاه انقلاب با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت وگو کرد

به گفته این دانشجوفعال سیاسی تا قبل از ورود بازپرس [...] [کمپین بین المللی حقوق بشرتاپیش از گفت وگوی مستقیم با افراد قربانی از نام بردن افرادیاد شده معذور است] و بازپرس [...] به دادگاه انقلاب مشهد نیز برخوردهای امنیتی با فعالین دانشجویی شدید و فراقانونی بود، بازداشت های غیر قانونی، انفرادی های طولانی مدت و تهدید خانواده ها همیشه وجود داشته اما با ورود بازپرس [...] نوع برخوردها به تدریج وارد فاز جدیدی شد. به گفته وی برخی از بازپرسان به صورت مستقیم به آزارجسمی متهمان می پردازند. در یکی از این موارد بازجو با دستگاه شوک الکتریکی دانشجویان را مورد شکنجه قرار داده اند. به گفته این دانشجو یکی از افراد اصلی دادگاه انقلاب مشهد (که کمپین از بردن نام وی تا انجام تحقیقات کامل معذور است) خود با دستگاه شوک دو تن از دانشجویان بازداشتی را در کوی پلیس شکنجه کرد و حتی بعد از آزادی اثر سوختگی روی بدن یکی از این دانشجویان وجود داشت. دانشجوی یاد شده افزود:« ضمن این که شکنجه سفید را نیز نباید فراموش کرد، تهدید به خوراندن مدفوع به یکی از دانشجویان به وسیله آقای [...]، انتقال دانشجویان بازداشت شده بعد از حمله به دانشگاه آزاد به بند متهمین به لواط در کوی پلیس و تهدید به تجاوز در حداقل یک مورد که بنده از آن خبر دارم در بازداشتگاه های کوی پلیس و اطلاعات مشهد

او همچنین افزوده است که (….) دختران دانشجو را پی در پی احضار کرده و حرکات دور از شان و خلاف عرف وشرع از جمله قفل کردن در، بلند خواندن پیام های خصوصی و قهقه زدن، تهدید به افشای مسائل خصوصی و البته گاهی استفاده از طرز بیانی بسیارعجیب و صمیمانه

دادگاه انقلاب و دادستانی مشهد طی ماه های گذشته به اخذ وثیقه های سنگین از بازداشت شدگان پرداخته است. بازداشت گسترده بیش از ۲۰۰ از دانشجویان دانشگاه آزاد مشهدطی دو روز و قریب یک صد دانشجوی دانشگاه فردوسی، خیام و سجاد مشهد هم بخشی از این اقدامات است

منبع:کمپین بین المللی حقوق بشر

No comments:

Post a Comment