Monday, 18 October 2010

اجرای نمایش خیابانی توسط کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران

"کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در اعتراض به نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران بطور اعمّ و بالاخصّ در اعتراض به احضار ۱۸۹ تن از درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهر بروجرد برنامه ای در مرکز شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک در برابر دیدگان شهروندان و جهانگردان به معرض نمایش گذاشت


منبع: اینساید اف ایران

No comments:

Post a Comment