Monday, 4 October 2010

نمایش خیابانی، سپاهیان ضحاک

روز شنبه ۲ آکتبر ۲۰۱۰ میلادی - ۱۰ اُم مهر ماه ۱۳۸۹ – "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در کاری مشترک با سازمان حقوق بشری عفو بین الملل ضمن برپایی نمایش خیابانی " سپاهیان ضحاک" در میدان معروف ترافالگار شهر لندن ، نقش سپاه پاسداران در سرکوب بیرحمانه ملت ایران را بنمایش گذارد

منبع: اینساید آف ایران

No comments:

Post a Comment