Sunday, 28 November 2010

نمایش خیابانی کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان در ایران؛ بمناسبت ۱۶ آذر

"کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان در ایران" ، در نظر دارد در واکنش به نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران این بار بمناسب " ۱۶ آذر " روز بزرگداشت دانشگاه - که به حق در طول این سالیان اسوه ایستادگی و مقاومت و دفاع از آزادی و شرف انسانی و کانون علم، خرد و معرفت گستری در برابر ظلم و بیداد ظالمان و خرافه گستران حکومتگر بوده است - حرکتی اعتراضی با همکاری "سازمان عفو بین الملل" در میدان ترافالگار شهر لندن جنب نشنال گالری برگزار کند

این برنامه با هدف آگاهسازی مردم دنیا از رخدادهای ایران نسبت به نقض گستردۀ حقوق بشر با توزیع بروشور ، نصب پوستر و نمایشگاه عکس روز شنبه ۴ دسامبر از ساعت ١١ تا ١٦ در میدان ترافالگار شهر لندن جنب نشنال گالری برگزار خواهد شد

علاوه بر تنویر اذهان عمومی مردم دنیا ،هواداران و حامیان کمیته در نظر دارند نمایش خیابانی "دانشجویان در نبرد با ضحاک" را در این محل به اجرا در آورند

این نمایش صحنه هایی از ظلمی که توسط نظام اهریمن پرست و ضحاک زمان بر دانشجویان و ملت مظلوم و شریف ما در ایران میرود ، را به معرض تماشای عموم می گذارد

این نمایش خیابانی کاری ابتکاری و مشترک میان "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" و سازمان عفوبین الملل است که با عنوان (A face for freedom in Iran) توسط هواداران و حامیان کمیته و سازمان عفو بین الملل در شهرهای مختلف کشورهای بزرگ دنیا به اجرا درمی آید

کمیته با انتشار این فراخوان از همگان دعوت می کند تا با اعلام مراتب انزجار و مخالفت خود نسبت به سلب آزادی های مدنی در ایران ، اقدامات سرکوبگرانه اهریمن پرستان در ایران را محکوم و مراتب همراهی و همدردی خود را با دانشجویان آزاده و دلیر ایران زمین اعلام کنند

کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان در ایران - شاخۀ مستقر در لندن

شنبه ۶ آذرماه ۱٣۸۹ خورشیدی

No comments:

Post a Comment