Monday, 15 November 2010

مصاحبۀ رادیو فردا با سخنگوی کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق دانشجویان و درویشان از لندن

شهران طبری از رادیو فردا نگاهی دارد به نمایش "اهریمن پرستان" کاری از «کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان در ایران» در میدان ترافالگار شهر لندن - جنب نشنال گالری
نمایش خیابانی " مذهب" در شهر لندن بطور سمبلیک تصویری از "جنایات رژیم اهریمنی" در ایران و "اشاعه خرافات" و "چاه پرستی" را به معرض تماشای بینندگان میگذاشت

گفتگو با زارا نورانی مدیر کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در شهر لندن

گزارش تصویری را اینجا ببینیم

نمایش اهریمن پرستان در شهر لندن

شهران طبری : اهریمن پرستان عنوان نمایش گروه «صوفی و دانشجو» در لندن بود که روز شنبه ۱٣ نوامبر از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۶ بعداز ظهر درمیدان پرتردد ترافالگار شهر لندن جنب نشنال گالری در سه نوبت به اجرا در آمد؛ روی صحنه نمایش کسی را در لباس سفید در حال عبادت می دیدیم ، در کنار آن پشت نرده ای آدمکهایی در لباسها یراه راه زندان در غل و زنجیر ایستاده بودند و روی سینه شان علامت هایی بوده که نشان می داد از چه دین و فرقه ای هستند

بر روی سینۀ برخی نیز اسامی و عکس افرادی چون نسرین ستوده منصور اسانلو ، شیوا نظر آهاری و آریا آرام نژاد مشاهده میشد در کنار این نرده مردی در لباس پاسدار و عده ای در هیأت خانواده های زندانیان اجتماع کرده بودند. در گوشه ای صحنه نیز یک روحانی در حال نماز خواندن در برابر کسی در هیأت شیطان دیده میشد ، داستان نمایش را از زارا نورانی بشنویم که خود نقش درویش را ایفا می کرد

زارا نورانی : همانطور که در تصاویر می بینید کسی که در لباس درویشی در مقابل محراب نشسته و دف می زند و عبادت می کند این شخص درویش است ؛ شخص دیگری را می بینید که لباس شیطان پوشیده و نفر دیگری هست که لباس پاسدار به تن دارد و یک آقایی هم هست که در نقش یک روحانی است. آقای روحانی به سر سجاده اش می رود و در برابر عکس شیطان عبادت می کند . شیطان می آید در برابر نماز ایشان می ایستد و به ایشان می گوید شما این کتاب را بگیرید که این کتاب ، کتاب خرافه است و به دستش می دهد و به او می گوید که تو باید ازاین پیروی کنی و پاسدار می آید و درویش را به داخل زندان می برد و به زندان می اندازد. داخل زندان هم یک سری آدمکهایی هستند ، این آدمکها لباسهای مختلفی به تن دارند یک نفر کلیمی است یک نفر مسیحی است و یک نفر زرتشتی است و یک نفر هم بهایی است و ماکتهایی از دانشجویان در زندان نمایش داده شده که همه فعالان جنبش دانشجویی در زندان هستند و همچنین مغزهای متفکر همه در زندان هستند و این درویش هم همراه با آنها به زندان انداخته میشود

آنجا درویش با لباس عبادتش نشسته و به دست و پایش زنجیر بسته شده و مرتب یک پاسدار هم در حال ضرب و شتم زندانیان در زندان است

شهران طبری : یک چاهی هم اینجا هست ؟

زارا نورانی : بله ! ین چاه جمکران است که مردم درون چاه عریضه می اندازند و این خرافات است که مردم در آن عریضه می اندازند ، یعنی امام زمان داخل ان چاه است

گفتگوی شهران طبری با زارا نورانی مدیر کمیتۀبین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران – شاخۀ مستقر در لندن در رابطه با نمایشی که این گروه در میدان ترافالگار لندن برگزار کردند و در آن به سرکوب دانشجویان و درویشان در ایران پرداختند

منبع: رادیو فردا

No comments:

Post a Comment