Tuesday, 16 November 2010

بار ديگر دانشجويان قهرمان دانشگاه شاهرود درسي از اخلاق و غيرت دادند

بهاره بهرامي - بار ديگر دانشجويان قهرمان دانشگاه شاهرود درسي از اخلاق و غيرت ” دانشجو “ را به حاميان ارازل و اوباش ضد دانشجو داده و يادآور همه قهرماني هاي ساليان دانشجويان شدند.
هتك و حرمت دختران دانشجو كه پيش از اين نيز در زنجان و تهران شاهد آن بوديم , به عنوان يك روند سيستماتيك فشار روي زنان جسوري است كه , خفت و ضعيفگي را نمي پذيرند و حق خود را به عنوان ” يك انسان “ با ايستادگي و حمايت هم كلاسي هايشان تبديل به صحنه اي از حق طلبي ميكنند.
ماموران حكومتي بر آنند با ايجاد محدوديت ها براي دختران دانشجو هر چه بيشتر زنان را از فعاليت هاي اجتماعي حذف كرده و آنها را به پستوخانه ها فرو برند اما دانشجويان با غيرت به مصداق شعار هميشگي شان ايستاده اند , از اين ذلت پرهيز كنند .
واضح است كه محدودشدن زنان و هتك و حرمت آنان عين اهانت به هم كلاسي هاي بطور عام است و سكوت درمقابل آن گسترش اين ذلت است . مي بايست كه دختران و پسران دانشجو حقوق انساني خودرا درحمايت از يكديگر به اثبات رسانده و كارت هاي استبدادي زير اين اعمال را بسوزانند
منبع: زنان ايران

No comments:

Post a Comment