Wednesday, 10 November 2010

فراخوان اجرای نمایش خیابانی توسط کمیتۀبین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران - لندن

در راستای سلسله برنامه های مشترک سازمان عفو بین الملل و "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" قرار است حرکتی اعتراضی در واکنش به نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران در میدان ترافالگار شهر لندن جنب نشنال گالری برگزار شود

این برنامه با هدف آگاهسازی مردم دنیا از رخدادهای ایران نسبت به نقض گستردۀ حقوق بشر با توزیع بروشور ، نصب پوستر و نمایشگاه عکس روز شنبه ۱۳ نوامبر از ساعت ١١ تا ١٦ در میدان ترافالگار شهر لندن جنب نشنال گالری برگزار خواهد شد

علاوه بر تنویر اذهان عمومی مردم دنیا ،هواداران و حامیان این کمیته در نظر دارند نمایشی خیابانی را در این محل به اجرا در آوردند

این نمایش صحنه هایی از ظلمی که توسط رژیم جائر حاکم بر اقلیتهای مذهبی در ایران میرود ، را به معرض تماشای عموم می گذارد

این نمایش خیابانی کاری ابتکاری و مشترک میان "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" و سازمان عفوبین الملل است که توسط هواداران و حامیان کمیته و سازمان عفو بین الملل در شهرهای مختلف کشورهای بزرگ دنیا به اجرا درمی آید

کمیته با انتشار این فراخوان از همگان دعوت می کند تا با اعلام مراتب انزجار و مخالفت خود نسبت به سلب آزادی های مدنی در ایران ، اقدامات سرکوبگرانه توسط رژیم حاکم بر ایران را محکوم کنند

کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران – شاخۀ مستقر در لندن

No comments:

Post a Comment